НАЧИНИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2017/2018. ГОДИНУ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

Родитељи могу да поднесу заахтеве за упис детета у предшколску установу на следеће начине

 1. непосредно у предшколској установи, и то:
 • уз сагласност да предшколска установа изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности;
 • уколико родитељи не дају такву сагласност, подносе прописану документацију коју ће сами прибавити;
 1. путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.gov.rs), односно преко банера еУправа који се налази на интернет презентацији града Београда (www.beograd.rs)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

 1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

            – потврда надлежне здравствене институције

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.    За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.      За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне
 1. Потврда о пребивалишту детета и родитеља (фотокопије), уколико су дете и родитељи становници општине Стари град.

 

Уколико подносилац није поднео захтев за упис детета у предшколску установу путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs), односно преко банера еУправа који се налази на интернет презентацији града Београда (www.beograd.rs) и није сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу

у породици;

 1. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/стараоца:

2.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
 1. Oстало:

Потврда о пребивалишту детета и родитеља (фотокопије), уколико су дете и родитељи становници општине Стари град.