НАЧИНИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

 

Конкурс за упис деце у предшколску установу, биће спроведен од 29. марта до 14. маја 2021.г

 

Родитељи могу да поднесу захтев за упис детета у предшколску установу на следеће начине:

 

 1. путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.gov.rs), односно преко банера еУправа који се налази на интернет презентацији града Београда (www.beograd.rs)

 

 1. непосредно у предшколској установи,сваке среде од 9 до 18 часова, и то:

 

 • уз сагласност да предшколска установа изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности;
 • уколико родитељи не дају такву сагласност, подносе прописану документацију коју ће сами прибавити;

 

 1. путем е-maila Установе upis@pudecjidani.rs

 

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

 

 1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 

 • За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

 

 • За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

 

 • За децу са сметњама у психофизичком развоју – потврда надлежне здравствене институције

 

 • За тешко оболелу децу –  потврда изабраног педијатра

 

 • За кориснике новчане социјалне помоћи:
 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

 

 • За децу тешко оболелих родитеља –  решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

 

 • За остале осетљиве категорије:
 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

 

 • За лица на одслужењу казне –  потврда казненопоправне установе о издржавању казне

 

 1. Потврда о пребивалишту детета и родитеља (фотокопије), уколико су дете и родитељи становници општине Стари град.

_____________________________

Уколико подносилац није поднео захтев за упис детета у предшколску установу путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs), односно преко банера еУправа који се налази на интернет презентацији града Београда (www.beograd.rs) и није сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

 

 1. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/стараоца:

 

2.1    За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

 

2.2.   За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

 

2.3.   За студенте  –   потврда о студирању (за текућу школску годину)

 

2.4.   За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

 

2.5.   За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

 

2.6.   За пензионере  –  решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

 

 1. OсталоПотврда о пребивалишту детета и родитеља (фотокопије), уколико су дете и родитељи становници општине Стари град.