Правила понашања  родитеља

(старатеља и других пунолетних чланова породица)

у Установи

 • Дужност родитеља је да поштују радно време и распоред активности у вртићу и да знају имена васпитача своје деце;
 • Обавеза родитеља (других пунолетних особа) је да током боравка са својим дететом у вртићу поштују кодекс пословног понашања и одевања;
 • Преузимање детета у вртићу се обавља искључиво на релацији васпитач-ро­дитељ: све посебне ситуације потребно је регулисати писменом сагласношћу родитеља (са именом, презименом и бројем личне карте пунолетне особе која ће преузимати дете уз сагласност родитеља);
 • По преузимању детета, родитељима није дозвољено да се задржавају у раз­го­вору са васпитачем испред групне собе или у дворишту вртића;
 • Родитељима није дозвољено да својим породичним проблемима оптерећују васпитача на радном месту;
 • Обавеза је родитеља да провере забрављеност улазних врата вртића и капи­је дворишта након свог уласка или изласка из вртића;
 • Родитељи су у обавези да се информишу и учествују у планирању и реали­зацији активности у вртићу;
 • Обавеза је родитеља да присуствују информативним групним родитељским састанцима;
 • Потребно је да родитељи са васпитачима остварују односе сарадње, међу­собног уважавања и поштовања;
 • Родитељима није дозвољено да са васпитачима и другим запосленима раз­мењују приватне услуге и поклоне веће вредности;
 • У случају развода брака родитеља, у вртићу се поступа искључиво по писа­ном налогу надлежне институције – суда или центра за социјални рад;
 • Пожељно је да дете не доноси (носи) скупоцене предмете, обућу или гарде­робу у вртић;
 • Приликом првог доласка са дететом у вртић (након уписа), родитељ је у обавези да донесе исправно попуњену здравствену потврду са потписом педијатра дома здравља и попуњен картон детета;
 • Након одсуства детета из колектива од најдуже пет дана, родитељ је у оба­вези да донесе потврду о здравственом стању детета са потписом ордини­ра­јућег педијатра дома здравља;
 • Родитељ је у обавези да:
 • – приликом уписа детета у вртић упозна колектив са дијагностикованим здравственим проблемима свог детета,
  – у писаној изјави педијатра укаже на здравствене проблеме и препоручене мере и поступке у случају када постоји преосетљивост детета на одређени лек, храну, убод инсекта и сл.,
  – достави стручно мишљење и упутства педијатра у ванредним околно­сти­ма у случају детета са хроничним здравственим проблемима где током његовог боравка у колективу може доћи до погоршања здравственог стања;
 • Корисници услуга морају да поштују уговор који су потписали са Установом, као и рокове плаћања који су наведени на уплатници коју преузимају од васпитача;
 • У вртићу је корисницима услуга строго забрањено:
 • – уношење хране и храњење детета у просторијама вртића;
  – коришћење жаргонског изражавања, псовки и других увредљивих, по­грд­них речи у комуникацији са децом и одраслима,
  -приступање у алкохолисаном стању или под дејством других опој­них средстава,
  -оговарање, исмејавање, застрашивање и свако друго злостављање деце, запослених и других родитеља,
  -уношење оружја и других опасних предмета,
  -бахато, агресивно (вербално или физичко) понашање према запосле­нима;
 • Насиље, злостављање и занемаривање детета од стране родитеља подлеже одговарајућој процедури;
 • У случајевима одсуства детета због болести, обавеза је родитеља да о томе обавести васпитача групе, медицинску сестру на превентиви и/или руково­диоца вртића;
 • У случају промене здравственог стања детета током боравка у вртићу, потреб­но је да на телефонски позив васпитача или медицинске сестре на превентиви родитељ преузме дете у што краћем року;
 • Непридржавање уговорних обавеза од стране родитеља може бити основ за раскид уговора о дневном боравку детета.
 • Ова Правила понашања у Установи ступају на снагу осмог дана након дана њиховог објављивања на огласним таблама Установе.Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила понашања у Установи бр. 07/08 од 13. фебруара 2007. године.ПРЕДСЕДНИК УПРАВОГ ОДБОРА(Јадранка Милошевић)Ова правила објављена су на огласним таблама
  Установе дана 30. 01. 2015